ระบบยืมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

บริการชุดซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud สำหรับ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก. ด้วยรหัสบัญชี xxx@live.ku.th
  เข้าสู่ระบบ
KU ALL-Login
ข้อกำหนด : การยืมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ มีอายุการใช้งานครั้งละ 14 วัน สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงจำนวนวันหมดอายุโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ข้อควรปฏิบัติ : หลังออกจากระบบ (Logout) ให้ปิดหน้าต่างทั้งหมดของบราวเซอร์ที่ใช้งาน เพื่อปิดระบบ KU ALL-Login อย่างสมบูรณ์
เป็นการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของตนเอง กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โมบายร่วมกับบุคคลอื่น
สอบถามข้อมูลหรือปรึกษาปัญหา โทรศัพท์ : 025620951-6 ต่อ 622541-43   E-mail : helpdesk@ku.ac.th

©2022 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์